3. prezentačný blok / (video-vizitky) / ZNÁME VERZUS NEZNÁME II. / Mapovanie a spoznávanie sochárskych realizácií vo verejnom priestore

 

  •  9:30     Mgr. Ladislava Horňáková, kurátorka, Krajská galérie výtvarného umění ve Zlíně: Prostor Zlín – mapovaní verějného prostoru

Príspevok oboznamuje s výstavným projektom, ktorý prebehol v zlínskej galérii v roku 2016 a zameral sa na históriu i nové možnosti presadzovania súčasného výtvarného umenia v rámci exteriérov mesta a na kultiváciu verejného priestoru. V úvode pripomenie význam šiestich ročníkov trienále organizovaných výtvarných sympózií Prostor Zlín (1991, 1994, 1997, 2001, 2010 a 2013). Zmyslom projektu bolo nielen podrobne zmapovať a zachytiť súčasný stav existujúcich diel, ale aj podporiť diskusiu nad povahou a kvalitou verejných miest na území mesta a prebudiť záujem o koncepčné formovanie verejného priestoru, v ktorom by svoje miesto mali nájsť i nové kvalitné umelecké diela. Výstupom sa vedľa výstavnej prezentácie stala orientačná mapa Zlína so súpisom, fotografiami, lokáciou a komentármi k jednotlivým výtvarným dielam v exteriéroch a verejne prístupných interiéroch.

---

Mgr. Ladislava Horňáková, je vedúcou odborného oddelenia galérie. Založila, spravuje a intenzívne rozširuje zbierku architektonických materiálov v galérii, zaoberá sa možnosťami ich prezentácie v nových súvislostiach a profilovala galériu ako centrum pre oblasť medzivojnovej architektúry so zameraním na architektúru firmy Baťa. Je autorkou, spoluautorkou a kurátorkou desiatok výstav, odborných štúdií a publikácií o výtvarnom umení a architektúre ( napr. monografické výstavy a katalógy architektov Dušana Jurkoviče, F. L. Gahury, Jana Kotěry ve Zlíně, výstav Satelity funkcionalistického Zlína,  Slavné vily Zlínského kraje, Folklorismy v českém výtvarném umění 20. století, Exotismy ve výtvarném umění v Čechách a na Moravě, Fenomén Baťa – zlínská architektura 1910–1960) a prednášala na mnohých významných medzinárodných konferenciách. Je predsedníčkou Komory kurátorov Rady galérii ČR.

 

  • 9:50    Mgr. Vladimíra Řihová, PhD., Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování: Sochy a město. Projekt NAKI České umění 50. – 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy, restaurování  

Príspevok oboznámi poslucháčov s výsledkami projektu NAKI, financovaného Ministerstvom kultúry ČR, ktorý realizovala Fakulta reštaurovania Univerzity Pardubice v spolupráci s VŠCHT Praha v rokoch 2016 – 2019. Výsledkom projektu boli pamiatkové postupy venované možnostiam prieskumov a reštaurovaniu moderných povojnových materiálov (napr. betónové a laminátové sochy a sorelové sgrafitá). Dôležitým výsledkom projektu je umelecká topografia výtvarných diel v exteriéroch miest a dedín, ktoré vznikali pre verejný priestor v rámci socialistickej epochy. Topografia je prezentovaná na stránkach http://sochyamesto.cz/. Vznikla postupne behom štyroch rokov pri intenzívnom výskume in situ v rámci lokalít celej Českej republiky.

---

Mgr. Vladislava Říhová PhD., je odbornou asistentkou katedry humanitných vied Fakulty reštaurovania Univerzity Pardubice. V rámci projektu NKI České umenie 50. – 80. rokov 20. storočia sa venovala výskumu archívnych prameňov a umeleckej topografii a stála pri zrode databázy Sochy a město. Je spoluautorkou kapitol knihy Sochy a město – Morava, autorkou odborných štúdií zameraných na problematiku podniku ČFVU Dielo a spoluautorkou metodiky archívneho výskumu povojnových umeleckých diel. Vedie projekt NAKI – reštaurovanie mozaík, tzv. České mozaikárske školy zo skla a kameňa, kde opäť pracuje na umeleckej topografii v rámci databáze https://ceskemozaiky.cz/zaznamy a na umelecko.historickom výskume, predovšetkým zameranom na importy mozaikových diel z nemeckého a rakúskeho prostredia a na problematiku rezané mozaiky RAKO.

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz