HISTÓRIA | 2012 - 2017

 

25-ročnica začína zmenou vo vedení galérie – po náhlom úmrtí prvého riaditeľa PaedDr. Jozefa Joppu v r. 2011, preberá galériu k 1.1.2012 nová riaditeľka – Mgr. Lucia Benická.

25 rokov svojho pôsobenia si Galéria umelcov Spiša pripomenula slávnostným večerom, v rámci ktorého bola sprístupnená jubilejná výstava 25 x 25.  Výstava nadviazala na predchádzajúce projekty realizované s päťročnými odstupmi. 25 umelcov, ktorých pôvod, pobyt alebo tvorba súvisí so Spišom tu predstavilo svoju tvorbu. Participujúci umelci: Katarína Balúnová-Fábry, Ľuboslava Bavalová, Miroslav Brooš, Tomáš Cetera, Marián Čižmárik, Vlado Eliáš, Anna Fedáková, Milan Hnat, Jana Huljaková, Robo Kočan, Otto Korkoš, Štefan Kovaľ, Kamil Kozub, Fero Lipták, Eva Mikulášová, AnnamáriaMikulíková, Juraj Oravec, Peter Pollág, Peter Smik, Pavol Sova, Monika Stacho, Imrich Svitana, Amalka Ľudmila Valenčíková, Miro Zeman, Peter Župník.

Časť expozície bola venovaná dokumentačnej činnosti - v rámci výstavy boli fotografie, plagáty, archívne propagačné materiály dokumentujúce prierez históriou galérie.  Súčasťou slávnostného večera bolo odhalenie pamätnej tabule v priestoroch galérie, venovanej PaedDr. Jozefovi Joppovi, prvému riaditeľovi Galérie umelcov Spiša.

 

Výstavný projekt Jubilanti  mal za cieľ priblížiť autorov zo zbierky galérie, ktorí si v danom roku pripomínajú výročie narodenia, príp. úmrtia. Projekt bol spustený v decembri 2012, pokračovania sa dočkalo i v nasledujúcich rokoch. Jubilujúci autori v r. 2012: Eckerdt, Alexander (80. výročie narodenia), Fišerová, Eva (65. výročie narodenia), Katona, Ferdinand (80. výročie úmrtia), Kiselová-Siteková, Jana (70. výročie narodenia), Kiss, Viktor (110. výročie narodenia), Končeková, Eva (65. výročie narodenia), Medňanský, Ladislav (160. výročie narodenia), Petrek, Michal (90. výročie narodenia), Romaňák, Peter (80. výročie narodenia).

 

V r. 2012 začala galéria s prehodnocovaním stálej expozície Umelci Spiša a expozície venovanej Jozefovi Hanulovi, inštalovanej v r. 1994. Vznikla tak nová stála expozícia - Terra Gothica a o rok neskôr bola otvorená i nová expozícia venovaná Jozefovi Hanulovi. 

Terra Gothica prezentuje diela zo zbierkového fondu galérie s gotickou tematikou. Na dielach je zachytená architektúra nachádzajúca sa na gotickej ceste. Stála expozícia Terra Gothica vybranými dielami dokumentuje cieľové miesta a body Terra Incognity v rámci gotickej cesty (spišsko-gemerský okruh, spišský okruh tatranský a spišský okruh pieninský), prezentujúc tri zo štyroch okruhov cesty, ktoré najviac korešpondujú s vybranými akvizíciami galérie. 

Jozef Hanula, expozícia venovaná významnému predstaviteľovi slovenského výtvarného umenia, bola v r. 2013 reinštalovaná.  Stála expozícia ponúka možnosť nahliadnuť na jednotlivé tvorivé obdobia tohto umelca, rovnako je prierez nielen jeho tvorby, ale i života. Dominantou sú jeho rozmerné figurálne kresby v životnej veľkosti a portrétne diela objednávkové i rodinné žánrové portréty. 

 

V rámci kultúrno-výchovnej činnosti sa pravidelne organizovali akcie zamerané najmä na deti a mládež ako napr. Art in Paradise - medzinárodný detský plenér, ktorého cieľom bolo sprístupnenie kultúrneho a prírodného dedičstva Spiša zahraničným a domácim účastníkom. Prepojením dvoch príbuzných kultúr (bieloruskej a slovenskej) ponúkol deťom nové poznatky priamou a tvorivou formou v meste Spišská Nová Ves i v Slovenskom raji.

 

Ďalšími významnými akciami, s ktorými sa začalo v r. 2012 / 2013 a pokračujú dodnes sú projekty Orbis Pictus a Ženy on line. 

Orbis Pictus / Rozhovory o umení je zameraný na medziodborové kultúrne podujatia, nadväzujúce na činnosť galérie s cieľom prekročiť rámec výtvarného umenia, pričom dochádza k vzájomnej interakcii umenia a k jeho chápaniu v širších súvislostiach. Zámerom projektu je sprístupnenie vybraných umeleckých žánrov pre rôzne cieľové skupiny a vekové kategórie.

Ženy online je projekt zameraný na podporu kreativity znevýhodnených skupín nezamestnaných žien prostredníctvom realizácie tradičných a netradičných  výtvarných techník. Cieľom je motivovať ženy ku kreatívnym voľno-časovým aktivitám,  obohatiť ich kultúrny život a získať nové skúsenosti a zručnosti v oblasti výtvarného umenia.

Oba projekty pokračujú pre veľký záujem zo strany verejnosti aj v súčasnosti.

 

Galéria sa každoročne zapája do projektu s názvom Noc múzeí a galérií. Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho ochrany a šíriť kultúrne rozmanitosti jednotlivých krajín.  

 

Od r. 2012 sa galéria v spolupráci s Domom fotografie, o.z. spolupodieľa na významných medzinárodných edukačných podujatiach ako Letná fotoškola či  Mobilné fotodielne, ktoré sú maratónmi dielní, prednášok, besied a konzultácií portfólií.

 

Pozrime sa na to v číslach:

Zbierkový fond galérie tvorí k 31. 12. 2016 2073 diel, z toho získala galéria za posledných päť rokov či už formou kúpy alebo daru 253 zbierkových predmetov. Počet výstav, ktoré sa uskutočnili v r. 2012 – 2017 je 70 z celkového počtu 420 výstavných projektov. Prevažne išlo o vlastné kurátorské projekty, v menšej miere o prevzaté výstavy, alebo o výstavy v spolupráci s inými inštitúciami či už domácimi alebo zahraničnými.  

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz