POLA DWURNIK (PL)

 

Pola Dwurnik (1979) pracuje hlavne s olejomaľbou a rôznymi prístupmi v kresbe, ale venuje sa aj koláži a poštovému umeniu. Maľba je pre ňu médiom na zachytenie emocionálnych zážitkov, pričom znovuobjavuje silu výrazu v hraniciach figurálneho zobrazenia. Zvieratá zaujímajú v jej tvorbe dôležitú úlohu – sú partnermi, priateľmi a rozprávačmi príbehov. Mnohopočetne vstupujú do kancelárií a mestských obydlí, aby narušili naše civilizáciou upravené vzorce správania. Séria Apolonia's Garden (Záhrada Apolónie) je autorkiným osobným Edenom, ktorý zaplňuje ako Noemovu archu pred postupným vymieraním druhov. V rámci autoportrétov zobrazuje seba v spoločnosti vybraných zvierat, alebo sa do zvieracích rolí štylizuje, aby nás konfrontovala s možnou inakosťou.

 

Pola Dwurnik je od roku 2012 členkou BERLINERPOOL Arts Network and Mobile Archive v Berlíne. Jej diela sú v zbierkach Národného múzea v Gdansku, Múzea súčasného umenia MOCAK v Krakove a Múzeu súčasného umenia vo Vroclave. Žije vo Varšave a Berlíne.

www.poladwurnik.com

 

 

________________________

 

 

Pola Dwurnik (1979) works mainly with oil painting and various approaches to drawing, but she also deals with collage and postal art. For her, painting is a medium for capturing emotional experiences, while she is rediscovering the power of expression within the limits of figural representation. Animals play an important role in her creation – they are partners, friends and storytellers. They multiply enter offices and city homes for to disrupt our civilized patterns of behaviour. The Apolonia's Garden series is the author's personal Eden, which she fills like Noah's ark before the gradual extinction of species. In self-portraits, she portrays herself in the company of selected animals, or she stylizes herself in animal roles to confront us with a possible difference.

 

Pola Dwurnik has been a member of the BERLINERPOOL Arts Network and Mobile Archive in Berlin since 2012. Her works are in the collections of the National Museum in Gdańsk, the MOCAK Museum of Contemporary Art in Kraków and the Museum of Contemporary Art in Wrocław. She lives in Warsaw and Berlin.

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz