PETER ŽUPNÍK

 

Diela Petra Župníka (1961) sa vyznačujú špecifickou poéziou nájdených zázrakov. Schopnosť vidieť nevidené a premieňať šedú realitu do vizuálnych príbehov je často zvýraznená citlivými maliarskymi zásahmi do analógovej fotografie. Každodenné predmety a udalosti tak nadobúdajú dôležitosť, stávajú sa aktívnymi aktérmi surreálneho sveta. Vo svojej tvorbe sa často vracia k zobrazovaniu zvierat, ktoré považuje za seberovných partnerov s individuálnym charakterom. Rozsiahla zbierka fotografií s animálnym motívom poukazuje na nekonečné interpretačné možnosti tejto večnej témy.

 

Peter Župník je etablovaným autorom na českej a slovenskej fotografickej scéne. V r. 1981 – 1986 študoval umeleckú fotografiu na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe. Už počas štúdií si získali jeho práce v rámci tzv. novej vlny slovenskej fotografie pozornosť odbornej verejnosti. Bol členom umeleckej skupiny Most a Pražského domu fotografie. Jeho práce sú zastúpené v galériách v Čechách, na Slovensku, vo Francúzsku, Švajčiarsku, USA a v Japonsku. www.zupnik.eu

 

 

________________________

 

 

The works of Peter Župník (1961) are characterized by the specific poetry of found miracles. The ability to see the unseen and turn gray reality into visual stories is often enhanced by sensitive painting interventions in analogue photography. Everyday objects and events thus become important; they become active actors in the surreal world. In his work, he often returns to depicting animals, which he considers to be coequal partners with an individual character. An extensive collection of photographs with an animal motif points to the endless interpretive possibilities of this eternal theme.

 

Peter Župník is an established author on the Czech and Slovak photography scene. In the yrs 1981 – 1986, he studied art photography at the Film and Television Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague. Already during his studies his work gained attention of the professional public within the so-called new wave of Slovak photography. He was a member of the art group Most and the Prague House of Photography. His works are represented in galleries in the Czechia, Slovakia, France, Switzerland, the USA and Japan.

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz