MIRO TRUBAČ

 

Sochárske práce Mira Trubača (1986) sa vyznačujú bezprostrednosťou výrazu a poetickým humorom, sú úsmevným poukázaním a zároveň ospravedlnením ľudských slabostí. Umelec čerpá inšpiráciu z lokálneho prostredia, z osobných, či apropriovaných spomienok. Obdobie detstva je dôležitou oblasťou návratov. Ja – dieťa ostáva stále prítomné určujúc nazeranie na okolité dianie.

 

Dielo Mr. Dog (Mužopes) je zachytením dobre známej pozície venčenia v prevrátenej podobe. Umelec jednoduchým vymenením úloh nastoľuje vtipnú a zároveň absurdnú situáciu, ktorá len ťažko nevyvolá úsmev.

 

Skulptúra Štart zobrazuje detskú škodoradostnú zlomyseľnosť vo vzťahu k mačke. V nedávnej minulosti spoločensky tolerované detské terorizovanie zvierat sa často stávalo preukazovaním chlapčenského hrdinstva v partii rovesníkov.

 

Miroslav Trubač v r. 2005 - 2011 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Katedra sochy, objektu, inštalácie, kde neskôr nastúpil na doktorandské štúdium a stal sa tam odborným asistentom. V súčasnosti je reprezentovaný galériou A Pick Gallery v Turíne. Žije v Trnave. www.works.io/miroslav-trubac

 

 

________________________

 

 

The sculptural works of Miro Trubač (1986) are characterized by the immediacy of expression and poetic humour; they are a smiling out-pointing and at the same time an excuse for human weaknesses. The artist draws inspiration from the local environs, from personal or appropriated memories. Childhood is an important area of ​​return. Me – the child remains present, determining the view of the surrounding events.

 

The work Mr. Dog (Man-dog) is a capture of the well-known position of walking in an inverted form. By simply exchanging of tasks, the artist creates a funny and at the same time absurd situation that hardly doesn’t make a smile.

 

The sculpture Start depicts a child's vicious malice in relation to a cat. In the recent past, socially tolerated child terrorism of animals has often become a demonstration of boyish heroism in a group of peers.

 

Miroslav Trubač studied in the yrs 2005 – 2011 at the Academy of Fine Arts in Bratislava, Department of Sculpture, Object, Installation, where he later began his doctoral studies and became an assistant professor there. He is currently represented by the A Pick Gallery in Turin. He lives in Trnava

 

___________

Krátky video statement autora:

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz