MIKULÁŠ KRAVJANSKÝ (CA)

 

Mikuláš Kravjanský (1928) sa vo svojej tvorbe venuje najmä klasickej grafickej tvorbe, ale aj maľbe, kresbe a počítačovej grafike. Je fascinovaný otázkami existencie vesmíru, zdôrazňuje polarizované napätie medzi bytosťou a bytím a jeho náboženským a filozofickým pôvodom. Minulosť chápe ako substanciu neodvratne prítomnú vo vrstvách podvedomia. Vo svojich dielach archeologickým spôsobom odkrýva stratigrafiu rozmanitosti civilizácie, od mýtov vzdialených kultúr po utopické myšlienky romantickej kozmológie.

 

Dielo Zrkadlo II zobrazuje rám barokového ručného zrkadla, v ktorom sa objavuje tvár opice otočenej k divákovi. Jednoduchá kompozícia vyvoláva otázku, čí je to odraz, kto je divákom a kto zobrazeným.

 

V r. 1953-1958 vyštudoval VŠMU v Bratislave, odbor scénografie. V r. 1968 emigruje do Kanady, kde sa stáva profesorom dizajnu a divadla na Humber College v Toronte. Počas svojho života vytvoril scény a kostýmové kolekcie do viac ako 300 inscenácií. Je autorom viac ako 500 edícií grafických listov technikou leptu. Žije v Kanade.

 

 

________________________

 

 

In his work, Mikuláš Kravjanský (1928) focuses mainly on classical graphic creation, but also on painting, drawing and computer graphics. He is fascinated with some  questions of the existence of the universe, emphasizing the polarized tension between entity and being and its religious and philosophical origin. He understands the past as a substance inevitably present in the layers of the subconscious. In his works, he reveals in an archaeological way the stratigraphy of the diversity of civilization, from the myths of distant cultures to the utopian ideas of romantic cosmology.

 

The work Mirror II depicts the frame of a baroque hand-held mirror, in which the face of a monkey is facing the viewer. The simple composition raises the question of whose reflection it is, who is the spectator and who is shown.

 

In the yrs 1953 – 1958 he graduated from the Academy of Performing Arts in Bratislava, Department of Stage-setting. In 1968 he emigrated to Canada, where he become professor of design and theatre at Humber College in Toronto. During his life, he created scenes and costume collections for more than 300 productions. He is the author of more than 500 editions of graphic sheets using the etching technique. He lives in Canada.

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz