MEGAN LAURENT (FR)

 

Skúmanie vlastnej telesnosti cez médium fotografie je dlhodobým umeleckým projektom francúzskej umelkyne Megan Laurent (1990).  Telo a jeho vzťah ku svetu je determinovaný cez vizuálne autobiografické záznamy, kde je autorka režisérkou aj modelkou. Byt sa premieňa na ateliér, stáva sa plochou obývanou fyzických jestvovaním a projekciou mentálnych imaginácií. Autoportrét sa stáva dvojitým katalyzátorom emócií a retencie. Vizuálnym zachytením a premieňaním reality cez fotografiu sa umelkyňa spolupodieľa na vytváraní vlastnej identity. 

 

Séria fotografií Cachée 1-3 zobrazuje autorku v intímnom prostredí kúpeľne, kde pomocou mačacej masky mení svoju identitu. Stotožňuje sa tak s predstavou ženy – mačky, ktorá zahŕňa komplexnosť elegancie, fyzickej príťažlivosti, erotizmu, ale aj emočnú nezávislosť a slobodu.

 

Megan Laurent absolvovala v r. 2012 magisterské štúdium na Fakulte umení, Amiens a v r. 2019 druhé magisterské štúdium v obore Kultúra a kultúrne dedičstvo na Fakulte sociológie.  Žije v Amiens, Francúzsko.

 

 

________________________

 

 

Exploring one's own corporality through the medium of photography is a long-term art project of the French artist Megan Laurent (1990). The body and its relationship to the world is determined through visual autobiographical records, where the author is both a director and a model. The apartment is transformed into a studio; it becomes an area inhabited by physical existences and the projection of mental imaginations. Self-portrait becomes a double catalyst for emotions and retention. With visually capturing and transforming reality through photography, the artist participates in creating of her own identity.

 

The Cachée 1-3 series of photographs shows the author in the intimate environment of the bathroom, where she uses a cat mask to change her identity. She thus identifies with the idea of ​​a woman – a cat, which includes the complexity of elegance, physical attraction, eroticism, but also emotional independence and freedom.

 

Megan Laurent graduated in 2012 with Master's degree at the Faculty of Arts, Amiens and in 2019 second master's degree in Culture and Cultural Heritage at the Faculty of Sociology. She lives in Amiens, France.

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz