MATÚŠ LÁNYI

 

Matúš Lányi (1981) je maliarom, videoumelcom a tvorcom inštalácií. Vo svojej tvorbe dlhodobo vedie dialóg s náboženstvom a digitalizáciou. Kresťanské symboly svojvoľne ohýba a podrobuje ich transformácii na postmoderné ikony globálneho sveta. Používanie kresťanských symbolov je pre umelca forma oslobodenia sa zo starých myšlienkových schém. Dielami tak kladie otázku, ako nakladať s dedičstvom duchovnej tradície, ktorá už nedokáže reflektovať komplexnosť súčasného sveta.

 

Maľba Twins, 2013 zdanlivo vybočuje z umelcovej línie, nakoľko neobsahuje priame náboženské konotácie. Dielo je súčasťou širšej série „supermodeliek“  Bikini I-VI, IHS series. Kým v sérii Bikini zobrazuje nadrozmerné detaily ženských tiel, v tomto prípade sa jedná o dvojportrét. Krásne telá s hlavami mačacích šeliem vypovedajú o nebezpečenstve sexuálnej príťažlivosti.

 

V r. 2000 – 2007 študoval na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Okrem Slovenska vystavoval v Českej republike, USA, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku a Izraeli. Žije v Banskej Štiavnici.

www.lanyi.euweb.cz

 

 

________________________

 

 

Matúš Lányi (1981) is a painter, video artist and creator of installations. In his work, he leads a long-standing dialogue with religion and digitalization. He arbitrarily bends Christian symbols and transforms them into postmodern icons of the global world. The use of Christian symbols is for the artist a form of liberation from old thought patterns. So, with his works, he asks the question of how to deal with the heritage of a spiritual tradition that can no longer reflect the complexity of the contemporary world.

 

The painting Twins, 2013 seems to deviate from the artist's line, as it does not contain direct religious connotations. The work is a part of a wider series of "supermodels" Bikini I-VI, IHS series. While in the Bikini series he shows oversized details of women's bodies, in this case it is a double-portrait. Beautiful bodies with the heads of cat beasts speak of the danger of sexual attraction.

 

In the yrs 2000 – 2007, he studied at the Faculty of Arts of the Technical University in Košice. In addition to Slovakia, he exhibited in the Czech Republic, the USA, France, Germany, Austria and Israel. He lives in Banská Štiavnica.

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz