MARTIN KACVINSKÝ

 

Martin Kacvinský (1984) sa vo svojej tvorbe zaoberá kritikou súčasnej spoločnosti a jednotlivca, otázkami súvisiacimi s technickým pokrokom, či medziľudskými vzťahmi. Typická je preňho nielen široká škála tém, ale aj maliarskych prístupov. Popieranie perspektívy a ustálenej kompozície, výrazná až jedovatá farebnosť s typickým kontrastom fialovej a zelenej, akčné gesto, maľba škvŕn a stekanie farieb, je súčasťou významového konceptu, ktorý kombinuje difúzne a gestické prvky, aby tak rozihralo čítanie na podvedomej úrovni vnímania. Zanechanie obrazu v zdanlivej fáze nedokončenosti dodáva dielam životaschopnosť v zmysle myšlienky, že dokončený obraz je mŕtvy.

 

Dielo Mother Monkey sa formálne inšpiruje religióznymi výjavmi Bohorodičky, aby nastavilo zrkadlo súčasnej spoločnosti, ktorá adoruje skôr mediálne „celebrity“ ako skutočné osobnosti.

 

Martin Kacvinský v r. 2009 – 2015 študoval na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. V Spišskej Novej Vsi organizoval sériu výstav weKLADY  post-gallery určenú pre študentov výtvarných vysokých škôl na Slovensku.

 

 

________________________

 

 

In his work, Martin Kacvinský (1984) deals with criticism of contemporary society and the individual, and with issues related to technical progress or interpersonal relationships. He is characterized not only by a wide range of themes, but also of painting approaches. Denial of perspective and steady composition, strong to poisonous colour with a typical contrast of purple and green, action gesture, stain painting and paint running, are parts of a semantic concept that combines diffuse and gestural elements to play out reading at the subconscious level of perception. Leaving an image in an apparent phase of incompleteness adds viability to the work in the sense that the finished image is dead.

 

The work Mother Monkey is formally inspired by the religious scenes of the Mother of God to set up a mirror of contemporary society, which adorns media "celebrities" rather than real personalities.

 

Martin Kacvinský studied in the yrs 2009 – 2015 at the Faculty of Fine Arts of the Academy of Arts in Banská Bystrica. In Spišská Nová Ves, he organized a series of exhibitions weKLADY post-gallery, intended for students of art universities in Slovakia.

 

___________

Krátky video statement autora:

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz