MARC VILALLONGA (ES)

 

Marc Vilallonga (1966) sa venuje najmä digitálnej fotografii, ktorú slobodne manipuluje s cieľom vytvorenia novej, neočakávanej reality. Výsledok je vždy perfekcionistický, vyznačuje sa dokonalosťou detailov a pripomína dizajnové návrhy, alebo reklamné spoty. Pre jeho prácu je typická irónia, pomocou ktorej komentuje choromyseľnosť súčasnej civilizácie.

 

Práce Gos a Mico zo série Family Toys (Rodinné hračky) reagujú na fenomén dizajnových hračiek, ktorých jediných účelom je stať sa súčasťou osobnej zbierky. Zbieranie a hromadenie čohokoľvek považuje autor za niečo patologické a zároveň typické pre človeka. Postavy jednotlivých zvierat, ktoré sú uspôsobené podľa estetických preferencií animovaných hrdinov, sú aplikované na formu dezodorantových obalov. Dezodoranty sú jedným z tých vynálezov, ktorý úspešne potláča našu animálnu telesnosť a potvrdzuje tak neustálu snahu o vyčlenenie sa z prírodného sveta.  

 

V r. 1985 – 1990 študoval na Fakulte výtvarných umení, Universitat de Barcelona. Je zakladajúcim členom umeleckého zoskupenia La Xina A.R.T. Žije v Barcelone.    

 

 

________________________

 

 

Marc Vilallonga (1966) focuses mainly on digital photography, which he freely manipulates in order to create a new, unexpected reality. The result is always perfectionist, characterized by perfection of detail and reminiscent of design proposals or commercials. His work is characterized by irony, with which he comments on the insanity of contemporary civilization.

 

The works Gos and Mico from the Family Toys series respond to the phenomenon of design of toys, whose sole purpose is to become part of a personal collection. The author considers the collection and accumulation of anything to be something pathological and at the same time typical for humans. The characters of individual animals, which are adapted to the aesthetic preferences of animated heroes, are applied in the form of deodorant covers. Deodorants are one of those inventions that successfully suppress our animal corporeality and thus confirm the constant effort to separate from the natural world.

 

In the yrs 1985 – 1990, he studied at the Faculty of Fine Arts, Universidad de Barcelona. He is a founding member of the art group La Xina A.R.T. He lives in Barcelona.

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz