JANA HATALOVÁ

 

Jana Hatalová (1994) sa vo svojej tvorbe zaoberá témami identity, telesnosti a vyrovnávania sa so sexualitou.  Vo svojich obrazoch skúma najmä obdobie dospievania, premeny dievčaťa na ženu, emočnú nevyrovnanosť a komplikovanosť prerodu. Dôležitou inšpiráciou je pre ňu dielo poľsko-francúzskeho umelca Balthusa, ktorý je známy svojimi eroticky nabitými obrazmi pubertálnych dievčat. Hrdinky Hatalavej malieb sú Lolity, zlé a krehké zároveň, ktoré sú na rozhraní dospelosti ešte stále naviazané na svoj detský svet, v ktorom je prekvapivo veľa démonov. Diela sú naratívne, nesú v sebe náznaky temných i absurdných príbehov so znepokojujúcou atmosférou. Banálne výjavy z internetu sú spracované cez optiku podvedomia so zaradením archetypálnych postáv a symbolov. 

 

Jana Hatalová je absolventkou Fakulty Umení Technickej Univerzity v Košiciach, Ateliér súčasného obrazu, Doc. Adam Szentpétery. Počas štúdií absolvovala študijný pobyt na Fakulte výtvarných umení Vysokého učenia technického v Brne a na Akadémii Sztuk Pięknych v Krakove. Žije v Košiciach.

 

 

________________________

 

 

In her work, Jana Hatalová (1994) deals with the themes of identity, corporality and coping with sexuality. In her paintings, she mainly examines mainly the period of adolescence, the transformation of a girl into a woman, emotional imbalance and the complexity of rebirth. An important inspiration for her is the work of the Polish-French artist Balthus (Balthasar Klossowski de Rola), who is known for his erotically charged paintings of pubescent girls. The heroines of Hatala's paintings are Lolites, evil and fragile at the same time, who are still tied to their childhood world at the interface of adulthood, in which there are surprisingly many demons. The works are narrative; they contain hints of dark and absurd stories with a worrying atmosphere. Banal scenes from the Internet are processed through the optics of the subconscious with the inclusion of archetypal characters and symbols.

 

Jana Hatalová is a graduate of the Faculty of Arts of the Technical University in Košice, Studio of Contemporary Painting of Assoc. Professor Adam Szentpétery. During her studies, she completed a study stays at the Faculty of Fine Arts of the Brno University of Technology and at the Academy of Fine Arts (Akademia Sztuk Pięknych)  in Krakow. She lives in Košice.

 

___________

Krátky video statement autorky:

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz