IGOR ONDRUŠ

 

Diela Igora Ondruša (1972) sú erotické a podvratnícke zároveň. Systematicky sleduje niekoľko príbuzných tém, ktoré bez zbytočnej servítky satiricky kritizujú vzťahy od letmých letných zvádzaní po takmer pornografické náhľady do spální.

 

Maľba je u autora emancipovanou entitou bez cenzúry. Rastie na plátne alebo inom podklade akosi svojvoľne, bez potreby vysvetlenia príčinných súvislostí. Je denníkovým záznamom najmä emočno-vzťahového, eroticko-ironického, sociálno-asociálneho prežívania autora. Ľudia na obrazoch sa menia na zvieratá podľa prislúchajúcich, alebo priradených charakteristík, podčiarkujúc tak naratívnosť vypovedaného príbehu. Ondruš tak cez seba odkrýva všeobecne platnú živočíšnu pudovosť človeka iba zľahka prekrytú pozlátkom civilizácie a slušnej výchovy.

 

V r. 1997 – 2003 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri prof. Vladimíra Popoviča a ateliéri prof. Róberta Jančoviča. Venuje sa maľbe, objektu, inštaláciám a ilustráciám pôvodnej slovenskej literatúry. Zásadne sa nezúčastňuje umeleckých súťaží. Je známym a radikálnym diskutérom na internete. Žije v Bratislave. 

www.igorondrus.blogspot.com

 

 

 

________________________

 

 

 

The works of Igor Ondruš (1972) are erotic and subversive at the same time. He systematically follows several related topics, which without an unnecessary napkin satirically criticize relationships from fleeting summer seductions to almost pornographic insights into bedrooms.

 

The author's painting is an emancipated entity without censorship. It grows on canvas or other substrate somehow arbitrarily, without the need to explain the causal relationship. It is a diary record of the author's emotional-relational, erotic-ironic, social-antisocial living experiences. The people in the pictures turn into animals according to their respective or assigned characteristics, thus underlining the narrative of the deposed story. Ondruš thus reveals through himself the generally valid animal instinctiveness of human, only slightly covered with the gold-leaf of civilization and decent upbringing.

 

In the yrs 1997 – 2003 he studied at the Academy of Fine Arts in Bratislava in the studio of Professor Vladimír Popovič and the studio of Professor Robert Jančovič. He dedicates himself to painting, objects, installations and illustrations of original Slovak literature. In principle, he does not participate in art competitions. He is a well-known and radical discussant on the Internet. He lives in Bratislava

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz