ALENA ADAMÍKOVÁ

 

Pre Alenu Adamíkovú (1972) je inšpiráciou predovšetkým svet vzťahov. Sú to vzťahy rodinné, priateľské, vzťah človek – univerzum, pričom prelína svet vonkajší a vnútorný. V jej dielach cítiť úzku spätosť s prírodou, snahu sa od nej učiť. Autorka maľuje zvieratá, ktoré sa s človekom prelínajú nielen na fyzickej úrovni, ale aj na citovej a psychologickej. Ticho meditácie a plnosť imaginácie je obsiahnuté v portrétnych zobrazeniach, v ktorých sa prestupuje sen s predstavou skutočnosti. Mimoriadne pôsobivé je jej vyobrazenie detí, kde dokáže vystihnúť ich vlastný svet, ktorý nám dospelým obvykle uniká.

 

Alena Adamíková v roku 2011 úspešne ukončila doktorandské štúdium na Katedre maľby a iných médií, prof. Daniel Fischer, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave. V roku 2009 bolo jej dielo v semi-finále STRABAG ARTAWARD, Viedeň, Rakúsko a v roku 2002 získala Certificate of Merit, SEC & WE–International Enviromental Photografhy Competition, Singapur. Žije v Novej Dedinke pri Bratislave.

www.alena-adamikova.com

 

 

________________________

 

 

For Alena Adamíková (1972), the inspiration is primarily the world of relations. These are family, friendly, human-universal relationships, while she is intertwining the outer and inner world. In her works one can feel a close connection with nature, an effort to learn from it. The author paints animals that intersect with humans not only on a physical level, but also on an emotional and psychological one. The silence of meditation and the fullness of the imagination are contained in portraits in which the dream transcends with the idea of ​​reality. Her depiction of children is extremely impressive, where she can capture their own world, which we adults usually miss.

 

Alena Adamíková successfully completed her doctoral studies at the Department of Painting and Other Media of the Academy of Fine Arts in Bratislava in 2011 with Professor Daniel Fischer. In 2009 her work was in the semi-finals of STRABAG ARTAWARD, Vienna, Austria, and in 2002 she received the Certificate of Merit, SEC & WE – International Environmental Photography Competition, Singapore. She lives at Nová Dedinka near Bratislava. 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz