KOLOKVIUM: UMENIE AKO ÚNIK Z CHAOSU 

Utorok, 20. 3. 2017, 9.00 - 13.00

 

I. AKO MEDIALIZOVAŤ UMENIE / novátorské projekty galerijných pedagógov

 

  • Daniela Čarná PhD., Kunsthalle Bratislava:

           Medzi kurátorom a mediátorom umenia

Príspevok sa zameria na vybrané príklady z kurátorskej praxe, ktoré rátajú s participáciou diváka v samotnej koncepcii, formou edukačných zón, paralelných vzdelávacích materiálov či programov, ako napr. výstava Zostane to v rodine / Vstupy detí do tvorby rodičov – umelcov (a naopak), vybrané vzdelávacie projekty Kunsthalle Bratislava – Detský mediátor a tzv. detskí sprievodcovia k výstavám.

                Daniela Čarná je galerijná pedagogička a kurátorka súčasného výtvarného umenia. V súčasnosti pôsobí v Kunsthalle Bratislava na oddelení galerijnej pedagogiky. Venuje sa sprostredkovaniu vizuálneho umenia rôznym cieľovým skupinám. Autorsky realizovala viaceré vzdelávacie programy, o. i. celoslovenský program pre školy – Umenie zblízka. Je členkou Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov AICA a autorkou monografií Igora Kalného, Michala Kerna, Barbory Kožíkovej-Lichej a knihy o umení pre deti Po stopách umenia.

 

 

  • Martina Martincová, Stredoslovenská galéria Banská Bystrica:

           Tvorba a realizácia edukačných výstav

Prednáška sa zameriava na prezentáciu nových typov edukačných výstav realizovaných úsekom galerijnej pedagogiky Stredoslovenskej galérie: Symfónia pre 5 zmyslov (2016) a Od bodu k pamäťovej stope (2017 – 2018). Na nich demonštruje praktické výstupy a možnosti ich tvorby a realizácie. Súčasne poukazuje na rozmanité formy a spôsoby vnímania a interpretovania vizuálneho umenia.

                 Martina Martincová je galerijná pedagogička Stredoslovenskej galérie v B. Bystrici, odborná garantka študijného programu Dejiny a teória výtvarného umenia CCV UTV Univerzity M. Bela a externou lektorkou Metodicko-pedagogického centra v B. Bystrici, kde spolupracuje na projektoch zameraných na vzdelávanie v oblasti vizuálneho umenia. Je autorkou viacerých edukačných projektov a lektorkou odborných vzdelávacích prednášok uskutočnených na pôde Stredoslovenskej galérie.

 

 

  • et MgA. Barbora Jurínová, Edudrama.sk:

           Z rámu von

Prezentácia bude zameraná na aplikáciu metód dramatickej výchovy v medzipredmetovom a mimo-školskom učení. Autorka v rámci pôsobenia v oblasti galerijnej pedagogiky aplikuje metodiku dramatickej výchovy v mimoškolskom vzdelávaní tvorbou nových vzdelávacích formátov.  Dlhodobo sa zaoberá aplikovaním metód dramatickej výchovy do iných pedagogických disciplín a prepájaním rôznych vzdelávacích obsahov najmä s umeleckými výchovami v mimoškolskom a kontinuálnom vzdelávaní.

                 Barbora Jurínová sa venuje pedagogickej činnosti od r. 2002,  v r. 2012 – 2017 bola vedúcou oddelenia galerijnej pedagogiky Slovenskej národnej galérie. Aplikáciu medziodborového učenia a metód dramatickej výchovy do vzdelávacieho systému na Slovensku potvrdzuje založením dramacentra EDUdrama a platformy pre dramatickú výchovu Združenie tvorivej dramatiky Slovenska. Aktívne sa venuje detskému divadlu.

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz